indkald til Ekstra-ordinær generalforsamling

 

Herved indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling
Mandag d. 10. december 2018 kl. 14.00 i DR-Byen
(Orangeriet, segment 2, ”Nyhedshuset”, opg. 2, 5.sal)
 
Dagsorden:
A.    Valg af dirigent
B.    Orientering om DR-Museet situation, som følge af at DR overdrager ansvaret for DR-Museet til ENIGMA
C.    Fremlæggelse af forslag til nye vedtægter
D.    Eventuelt 

Note: Enigma er Museum for post, tele og kommunikation under POST/TELE MUSEUMSFOND, Øster Allé 1, 2100 København Ø

Evt. Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden skal indsendes skriftligt til bestyrelsen( Mail: p.tidgen(at)smorumnetr.dk), så der er mulighed for at udsende det til medlemmerne.

NB. Tilsagn om fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling - bedes af hensyn til adgang i DR-byen - sendt til Per Tidgen på mail: p.tidgen(at)smorumnet.dk eller pr. post til Per Tidgen, Lyngkær 35, 2765 Smørum.

På bestyrelsens vegne
og med venlig hilsen
Per Tidgen   

 

Referat fra Generalforsamlingen i DR-Museumsforening
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 14.00 i TV-Byen
Sted: Biografen, TV-Byen

Dagsorden ifølge vedtægter:
A. Valg af dirigent
B. Beretning om foreningens virke i 2017
C. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
D. Indkomne forslag
E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter
G. Valg af revisor og valg af revisorsuppleant
H. Kommende aktiviteter
I. Eventuelt
Til Generalforsamlingen var mødt 23 af foreningens 40 medlemmer, incl. bestyrelsen.


A. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen til dette års ordinære generalforsamling. Det er nok sidste gang vi kan afholde generalforsamlingen i den gamle TV-By idet DR Museum skal flytte fra TV-Byen senest i slutningen af november 2018. Formanden foreslog at Fl. Petersen blev valgt til dirigent og der var ingen modforslag. Fl. Petersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt i rette tid og i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gav derefter ordet til formanden som afgav beretning om DR Museums-forenings virke i 2017.

B. Beretning

Fornyelse af den faste udstilling i DR-Byen:
Den faste udstilling som vi har i DR-Byen har det godt. Vi har lavet en turnusordning, så den bliver tilset en gang hver uge, og selvom etagen har været brugt som opholdsrum for X-faktordeltagere og for Standinfolkene fra udsendelsen ”En for alle” har vores udstillingsgenstande ikke være berørt. Dejligt. Selvom det er er fast udstilling har vi gerne ville forny den, så der er nyt ind imellem. Ved at rokere lidt kunne vi få plads til det lille studie (beredskabsstudiet) der i sin tid blev etableret i ”den hemmelige bunker” i Nordsjælland, Regan Øst. Desværre lykkedes det ikke at få alle de originale dele fra det oprindelige studie. De blev, da beredskabsstudiet blev nedlagt i 2007 udlånt til Regan Vest, der ønskede at lave en museumsudstilling i deres bunker. De havde dog ikke selv tilsvarende udstyr. Senere har Nordjyllands Museum overtaget Regan Vest og dermed også det udlånte udstyr. De ønsker ikke at tilbagelevere, selvom der endnu ikke er lavet en udstilling som var begrundelsen for udlånet. De vil umiddelbart heller ikke anerkende det som udlånte effekter, og vi har ellers prøvet alt. Udstillingen blev færdig og åbnet i forbindelse med den uge i oktober for 55 år siden, som vi kalder Cubakrisen, hvor russernes missiler blev tvunget væk fra Cuba. Det vi stillede op har vist opmærksomhed, blandt andet ved Kulturnatten, hvor især skrivemaskinen viste interesse hos det helt unge publikum.

Fortsat samarbejde med filmselskaber:

Vi har fortsat samarbejde med filmselskaber om udlån af udstyr, som rekvisitter til deres film, senest til John Mogensenfilmen.
Vi har også et virkeligt godt samarbejde med Ringsted Radiomuseum, hvor vi senest har lavet en udstilling om Radio Merkur. Denne udstilling er så populær at den er ønsket fortsat i 2018. Det kan kun glæde os og vi behøver så heller ikke at tænke på det udstyr, når vi nu skal flytte igen.
En mindre gruppe har haft en specialopgave, nemlig i samarbejde med Flyvevåbnets Senior-klub at dokumentere flyvevåbnets udvikling i form af videooptagelser med pensionerede fra flyvevåbnet. Det sker i anledning af flyvevåbnets 100 års jubilæum. Denne ide kunne videreføres med DR’s 100 års jubilæum i tankerne.

Flytningen fra Dekorationsfløjen til Studieområdets kældre:

Vi flyttede jo fra dekorationsfløjen til Studieområdet de sidste uger af 2016. Det blev en hektisk periode, hvilket betød at vi i 2017 ikke altid havde fuldt overblik over hvor hvad var og i hvilke flyttekasser, det var placeret. Det betød også at vi måtte demontere Det franske Studie og studiet som vi overtog fra filmen Idealisten. Det er der blevet brugt mange timer på igen at etablere. Det skal nu igen demonteres.


Servicering af udstyr:

En af hovedopgaverne har været at gennemgå alt udstyr for igen at få det funktionsdygtigt, bl.a. for at kunne efterkomme kravet i Rammeaftalen, så vi i samarbejde med DR-arkiv, og i den udstrækning det overhovedet er muligt, at sikre, at der forefindes brugbart udstyr til gengivelse af radio- og fjernsynsoptagelser i alle relevante formater. Dette arbejde betyder også at der må være den nødvendige værkstedskapacitet til rådighed, og det har vi ikke haft i det år der er gået. Det har været meget primitivt.

Fremtid:

En stor del af vore tanker og spekulationer er gået på fremtiden, når vi nu skal være ude af TV-byen, og som vi har fået at vide, senest d. 23. november i år. Vi ville meget gerne have deltaget i arbejdet med at finde muligheder for fremtiden, men dette har DR’s direktion helt overladt til Leif Lønsmann, som ikke har løftet sløret for de for-handlinger, der tilsyneladende har været gang i. Vi er 2 fra bestyrelsen der i efteråret blev bedt til møde med repræsentanter fra Enigma, det tidligere Postmuseum. Vi kunne her give udtryk for hvad vi forventede af fremtiden. Enigma kunne fortælle at de havde ledig lagerkapacitet i Ringsted, og så kunne man nok finde et mindre sted i Københavnsområdet hvor vi kunne have kontor og måske lidt værksted, og så kunne vi jo hente de ting i Ringsted som vi ønskede at servicere. Men der ville ikke være plads til udstilling.
Den løsning måtte vi totalt afvise, så Enigma måtte tilbage for at finde noget indenfor Ring 4, som kunne opfylde vore krav, ca. 900-1000 m2 opvarmet og ventileret, med mulighed for til-kørsel af lastbiler og plads til udstilling, Enigma har ikke plads til selvstændig udstilling for DR-Museum, måske kunne de få plads til en enkelt enhed, hvis det tilfældigvis passede ind i en af deres Temaudstillinger.
Enigma har også været på besøg hos os i TV-Byen, uden at dette betød ændring af hvad de kunne tilbyde.
Hele arbejdsgruppen har efterfølgende været inviteret til møde hos Enigma på Østerbro i den gamle postbygning, og har efterfølgende evalueret vores indtryk som er tilsendt Lønsmann. Arbejdsgruppen entydige opfattelse er at et fremtidigt samarbejde med Enigma på de betingelser, der er skitseret, vil arbejdsgruppen ikke kunne leve med. Den vil gå i opløsning.
Fremtid efter TV-Byen har optaget os meget, og rykkere til Lønsmann har ikke givet noget resultat i 2017, kun at der arbejdes på sagen.
Selvom vi således er holdt uden for planlægning af Museets fremtid har vi dog haft øjne og ører åbne for andre muligheder. Således da vi erfarede, at der hos Danmarks Tekniske Museum i Helsingør blev et areal ledigt, som de godt ville stille til rådighed. Her er er plads til både kontor, lager og udstilling. Vi meddelte straks dette til Lønsmann, som vist tog kontakt til DTM, men vi har intet hørt om de eventuelle forhandlinger, der er blevet ført.
Vi har konstant bedt om at blive informeret om udviklingen og om de muligheder der forhandles om, men først i sidste uge blev et møde afholdt:
Der var dog ingen endelig afklaring, men alligevel var de oplysninger vi fik fra Lønsmann og Poul Holst, så positive, at vi nu tror på en løsning. En løsning der er meget tæt på en løsning, der stort set imødekommer vore ønsker og skal vi kalde det krav, for at vi kan være med til at videreføre Museet som et DR-Museum. Den 3. april skal direktøren den anden og vigtige part i et fremtidigt samarbejde have et møde med sin bestyrelse for accept af den kommende samarbejdsaftale. Så håber vi at alle knaster er løst, men selvfølgelig kan de seneste dages politiske spil få en indflydelse, men jeg tror og håber dog at det ikke vil betyde noget.
Hvis ikke der kommer en aftale i stand, som den der nu er lagt op til, så vil vores medvirken være i fare. De øvrige ideer og forslag der har været fremme, har langt fra være noget som bestyrelsen og arbejdsgruppen har ment at kunne deltage i.
Vi har lovet ikke at være mere konkrete om hvem og hvor det bære hen, da den bestyrelse der skal underrettes og træffe beslutning, ikke kender til planerne, i hvert fald ikke i detailler, og de skal ikke høre om det udefra, for så kan der måske opstår problemer.
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelse og arbejdsgruppen for godt arbejde i 2017. Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål fra forsamlingen og blev godkendt enstemmigt.

C. Regnskab

Kassereren forelagde derpå det reviderede regnskab for 2017. Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål eller kritik og blev godkendt med akklamation.

D. Indkomne forslag

Der var indsendt 1 forslag fra Freddy Troelsen Det var desværre ikke udsendt i forvejen. Det blev i det fremsendte foreslået, med de mange forskellige registreringstyper vi råder over, kunne lave en kopieringscentral, så nuværende og ældre medarbejdere kunne får overspillet fra gamle registreringstyper til moderne formater for en billig pris. Forslaget blev godt modtaget men i den nuværende situation, hvor vi ikke kender fremtiden og hvor vi befinder os næste år, kunne forslaget ikke nyde fremme

E. Godkendelse af Budget og fastsættelse af Kontingent.

Kassereren gennemgik derefter budgettet for 2018 og foreslog på baggrund heraf at kontingentet for 2018 fastsattes uændret til 50,00 kr. Dette blev vedtaget enstemmigt. Foreningens medlemmer bedes derfor snarest belejligt indbetale beløbet til foreningens bankkonto.


F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter

Den nuværende bestyrelse består af Per Tidgen, Poul Fuglsang, Robert Müller, Oluf Engelstoft og Andreas Møller der alle var villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og bestyrelsen blev genvalgt.
De nuværende suppleanter er Henning Werner og Jens Anker Heegaard. Af personlige grunde ønsker Henning ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen at Lars Blücher indtræder. Jens Anker er villig til genvalg. Der fremsattes ikke andre forslag. De foreslåede suppleanter blev valgt. Formanden takkede Henning Werner for hans gode indsats i foreningen og håbede at foreningen også kunne nyde godt af hans virke som ”menigt medlem” i fremtiden.

G. Valg af revisor og valg af revisorsuppleant

Nuværende revisor er Sv. Erik Lykke Mose og suppleanten John G. Pedersen. Begge var villige til genvalg og der fremsattes ikke andre forslag. Begge blev genvalgt.

H. Kommende aktiviteter

Formanden omtalte at bestyrelsen var ved at undersøge muligheden af at arrangere et besøg hos firmaet Ortofon på Lolland i anledning at firmaets 100 års jubilæum.

Mødet sluttede kl. 14.40 med at formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for god ro og orden og udvist interesse.

JAH og PET/2018.03.21fra den i 2018 nys overståede generalforsamling i 'biografen' ved studie 1 i TV byen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.03 | 08:16

En fantastisk periode at være en del af

...
12.03 | 08:13

Interessant og yderst levende beretning, Poul. Jeg føler næsten jeg stiger ud af glaselevatoren på 3. sal og går direkte ind til et ampexforedrag af Johan

...
13.12 | 09:24

Jeg har været statist i gennem 30 år og har haft masser af oplevelser i Søborg og har gamle adgangs billetter liggende i gemmerne. Har dette jeres interesse?

...
29.07 | 15:45

Kære Poul
På onsdag den 1. august kl. 14-16 holder jeg en lille reception i DRbyen i anledning af mit 40 års jubilæum. Du er meget velkommen
Mvh Lars

...
Du kan lide denne side