Vedtægter

Vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling 23. marts 2011

VEDTÆGTER

 

FOR

 

DR MUSEUMSFORENING

 

 

1.         Navn

1.1       Foreningens navn er ” DR Museumsforening” (i det følgende benævnt ”Foreningen”)

 

2.         Formål

2.1       Foreningens formål er, i samarbejde med DR som aftalt i Rammeaftale af 17-02-2010 mellem DR og Foreningen, at:

 

A.      sikre bevarelse og registrering af DRs udstyr som ikke længere benyttes i den daglige produktion og afvikling af radio- og fjernsynsprogrammer. Indsamlingen omfatter teknisk udstyr, værktøj til dette udstyr, samt arkivalier og genstande vedr. radio- og fjernsynsproduktionen,  

B.      medvirke til, blandt andet i samarbejde med DR-arkiv, at sikre, at der forefindes brugbart udstyr til gengivelse af radio- og fjernsynsoptagelser i alle relevante formater 

C.      supplere, gennemgå, reparere samt frasortere/kassere i den  eksisterende samling af DR’s opbevarede genstande med henblik på fortsat opbevaring og eventuel genanvendelse i museumssammenhæng
 

D.      samarbejde med DR om opbevaring, udstilling og fremvisning af samlingen. 

E.       virke for udbredelsen af kendskab til udviklingen af radio- og fjernsynsproduktion gennem museumsvirksomhed, samt ved at gøre samlingen tilgængelig for historikere og offentligheden i almindelighed m.v.,

F.       arbejde for indsamling af finansielle midler fra fonde, sponsorer, indsamlinger m.m. til museumsvirksomhed, i det omfang det er foreneligt med DR’s policy på området,

2.2       Efter bestyrelsens beslutning, kan Foreningen 
  tilsluttes nationale og internationale
  foreninger/organisationer med beslægtede formål.

 

2.3       Foreningen kan endvidere, i det omfang tiden tillader det, arrangere møder, besøg, foredrag o.l. for Foreningens medlemmer.  

           

3.         Hjemsted

3.1       Foreningens hjemsted er DR´s hovedadresse.

 

4.         Medlemsforhold

4.1       Som medlemmer kan optages:

A.   Personer der er eller har været tilknyttet DR.

B.   Personer uden tilknytning til DR, hvis de besidder særlig interesse og kompetence inden for Foreningens formål.

 

 

4.2       Ansøgning om optagelse og oplysning om udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

4.3       Bestyrelsen kan nægte at optage en person, såfremt nægtelsen er sagligt begrundet.

4.4       Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvor vægtige grunde taler herfor.

4.5       Bestyrelsen fastsætter selv nærmere procedurer for optagelse og eksklusion af medlemmer.

 

5.         Medlemmernes rettigheder og forpligtelser

5.1       Medlemmerne er forpligtet til at overholde Foreningens vedtægter og leve op til Foreningens formålsbestemmelser.

5.2       Medlemmerne er berettiget til at deltage i Foreningens møder herunder generalforsamlingen.

 

6.         Bestyrelsen

6.1       Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på i alt 5 personer valgt blandt Foreningens medlemmer og heraf mindst 3 medlemmer valgt blandt Foreningens medlemmer jf. pkt. 4.1. A ovenfor.

6.2       Der vælges yderligere 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder men har ikke stemmeret.

6.3       Bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanterne vælges blandt Foreningens medlemmer på den årlige ordinære generalforsamling, for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.4       Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer

6.5       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.6       Bestyrelsen fører referat, hvoraf bestyrelsesmødets beslutninger fremgår.

6.7       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, deraf enten formand eller næstformand. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

 

7.         Ordinær generalforsamling

7.1       Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal.

7.2       Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, der forbereder dagsorden og andre nødvendige dokumenter.

7.3       Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

A.    Valg af dirigent

B.    Beretning om Foreningens virke samt ”Samlingens” drift i det forløbne år

C.    Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab

D.    Indkomne forslag

E.     Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

F.     Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter

G.    Valg af revisor og revisorsuppleant

H.    Kommende aktiviteter

I.      Eventuelt7.4       Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved særskilt brev eller e-mail til de enkelte medlemmer.

7.5       Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

7.6       Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne inden 7 dage før generalforsamlingen tillige med regnskab og budget og andre for Generalforsamlingen relevante dokumenter.

7.7       Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed medmindre andet følger af denne vedtægt.

7.8       Hvert medlem har én stemme og kan højst medbringe én fuldmagt.

7.9       Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af Foreningen, som ikke er i restance med betaling af kontingent til Foreningen.

7.10     Afstemninger finder sted mundtligt eller skriftligt og afstemningsformen afgøres af dirigenten.

 

8.         Ekstraordinær generalforsamling

8.1       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst en fjerdedel af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

8.2       Den ekstraordinære generalforsamling gennemføres efter de samme regler som den ordinære generalforsamling dog således at de obligatoriske punkter angivet oven for i punkt 7.3 ikke skal iagttages.

 

9.         Regnskab og formue

9.1       Foreningens kontingent- og regnskabsår følger kalenderåret.

9.2       Foreningens formue skal anvendes til at dække udgifter, der ikke dækkes af DR ifølge Rammeaftalen mellem DR og Foreningen.

9.3       Foreningen fører særskilt regnskab for de udgifter, der afholdes af DR's tilskud iflg. Rammeaftalen omtalt i § 2.

 

 

10.       Tegning og hæftelse

10.1     Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af næstformanden og kassereren i forening.

10.2     Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Foreningen påhvilende forpligtelser.

10.3     Det påhviler bestyrelsen kun at forpligte Foreningen på skriftligt grundlag. I alle aftaler skal det udtrykkeligt anføres og fremhæves over for medkontrahenten, at Foreningen hæfter med hele sin formue og at Foreningens medlemmer ikke hæfter for Foreningens forpligtelser.

 

11.       Vedtægtsændringer

11.1     Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

12.       Opløsning

 

12.1           Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger af mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødtemedlemmer.

 

 

 

12.2.         I tilfælde af Foreningens opløsning pålægges den afgående bestyrelse at opfylde
      pkt. 10 i rammeaftalen ”Varighed og opsigelse” bedst muligt. 

12.3.         Ved Foreningens opløsning overdrages en eventuel formue til en museumsaktivitet efter generalforsamlingens anvisning.

 

 

13.       Stemmeregel

 

13.1     Med mindre andet fremgår udtrykkeligt af denne vedtægt afgøres afstemninger ved almindelig stemmeflerhed.

 

 

14.       Værneting og lovvalg

 

14.1     Nærværende vedtægter reguleres i alle forhold af dansk ret, med undtagelse af dansk rets international privatretlige regler om renvoi.

 

14.2     Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med nærværende vedtægter, skal afgøres af de danske domstole.

 

14.3       Værneting for tvister angående denne vedtægt og Foreningens virksomhed i øvrigt er DRs værneting.


         
Godkendt på den stiftende generalforsamling d. 5. januar 2004.

Ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling d. 1. marts 2005

Ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling d. 23. marts 2011                                                                            

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 15:45

Kære Poul
På onsdag den 1. august kl. 14-16 holder jeg en lille reception i DRbyen i anledning af mit 40 års jubilæum. Du er meget velkommen
Mvh Lars

...
23.03 | 11:51

som jeg husker det, er det også noget med at farvesynet er i midten mens det sort/hvide især er i siderne af øjet - fra Stenalderen noget med at reagere ...

...
23.02 | 21:55

"..det menneskelige synsfelt er væsentlig større horisontalt end vertikalt.."
Men ER DER NOGEN SOM RENT faktisk kender det faktiske forhold

...
30.01 | 20:33

Kære Kirsten Rosenkilde
Tak for din henvendelse, men kontakt i stedet Ringsted Radiomuseum, Sct. Hansgade b34, 41oo Ringsted telf. 57615700
Venlig hilsen

...
Du kan lide denne side