Velkommen til DR Museum

om hjemmesiden:

Denne hjemmeside var oprindelig tænkt til information for foreningens egne medlemmer. Men vi er blevet opfordret til at gøre den tilgængelig og meningsfyldt også for andre der kan være interesserede i, hvad vi beskæftiger os med i DR Museum.
DR museum er på nuværende tidspunkt ikke et egentligt museum med udstillinger i egne lokaler. Men vi håber, at det bliver sådan på kortere eller længere sigt, når udstillingsfaciliteter viser sig.
Indtil nu gælder det for foreningen at sikre at de effekter vi råder over, teknisk udstyr, fotografier, dokumenter og andre museumsværdige effekter fra Danmarks Radios tilblivelse i 1925, bliver registreret. Registreringen omfatter katalogisering, indskrivning i en database og beskrevet så det senere er muligt at lave udstillinger med relevante beskrivelser og fortællinger om det udstillede.
På de følgende sider kan du bl.a. læse om:
-          Foreningen og dens vedtægter
-          Bestyrelsen, der også er forretningsudvalg for Museet
-          Hvad vi er i gang med
-          Hvor vi er
-          Efterlysninger, foto af ukendt materiale, udstyr
-          Udstillinger og arrangementer
-          Museets elektroniske database
-          Hvordan henvender du dig   

ud over samarbejdet med Enigma så er vi stede her:

IRL: (in real life)
DR byens kældre
DR byen segment 1, 1. sal
Teknisk Museum Helsingør
Ringsted Radio Museum

 URL:
+ facebook
Der er både en 'side' og en 'gruppe' som kan vises for alle, også de der af alle mulige forståelige grunde ikke selv har en facebookprofil. Der er også 2 undersider  Kortbølgeradio i 1948 og Følgebreve fra Århus

+ Vimeo
her er der levende billeder med relation til museumsforeningen.

+ Flickr
her er flere billedserier, bl.a 95 følgebreve sendt mellem Århus og København fra 1942-55 🙂

Hvorfor et museum:

Statsradiofonien blev oprettet den 1. april 1925 med primitive radiostudier i Hovedtelegrafstationen i Købmagergade i København og en sender i Jorcks Passage. Siden er der løbende sket en modernisering og udvidelse af faciliteterne, der benyttes til produktion og udsendelse af programmerne. Fjernsynet startede sine forsøgsudsendelser i 1949 fra Radiohuset i Rosenørns Allé og regelmæssige udsendelser i oktober 1951. Meget af det gamle materiel er desværre gået tabt, men en del er heldigvis bevaret for eftertiden.
Det er hidtil bevaret uregistreret og udokumenteret i DR’s magasiner.
  I forbindelse med udflytningen til DR’s nye domicil på Amager, DR-Byen, var der opstået et meget påtrængende behov for at registrere og sortere de opmagasinerede effekter, ligesom det er vigtigt at bevare eksempler på det nuværende produktionsudstyr. Mange effekter findes i flere eksemplarer af varierende kvalitet, og der findes en del effekter, det næppe har den store interesse at bevare.
  Efter en  opfordring fra DR enedes en kreds af gamle DR medarbejdere om at oprette en forening, der på frivillig basis skulle identificere, registrere og sortere de gamle effekter, der fyldte mer end 600 m2 magasinplads. Det skete ved en stiftende generalforsamling den 5. januar 2004 afholdt i TV-Byen.
  Foreningen har nu ca. 35 medlemmer, der for tiden betaler et årligt kontingent på 50,- kr. Arbejdet med at skaffe overblik over omfanget af bevaret udstyr er nu i fuld gang og meget er allerede registreret. Registreringen sker i en database, der kommer til at indeholde relevante oplysninger om udstyret samt foto. Databasens indhold vil på et senere tidspunkt blive gjort tilgængeligt på en speciel hjemmeside. Vi søger i videst muligt omfang at gøre udstyret funktionsdygtigt. Har vi flere eksemplarer af samme slags udstyr, tilbyder vi det overskydende udstyr til andre relevante museer eller samlere. Udstyr, der ikke har interesse, må vi desværre kassere.
  Det er naturligvis vort ønske, at vi kan oprettes et permanent museum med det gamle udstyr, så eftertiden kan danne sig et indtryk af, hvorledes radio- og fjernsynsprogrammer er blevet produceret gennem tiderne. Dette ønske er endnu ikke gået i opfyldelse af økonomiske og arealmæssige årsager. I stedet håber vi at kunne organisere mindre skiftende udstillinger med en periodes typiske udstyr.Alt det bevarede udstyr er DR’s ejendom ligesom DR ejer og stiller lokaler og andet materiale til rådighed for foreningens arbejde. Foreningens medlemmer stiller frit ekspertise og egen arbejdskraft til rådighed for arbejdet med at dokumentere og bevare en materiel del af DR’s historie.

Maj 2010/JAH/MB/PET